Kdo smo

Finančni povzetek

Rezultati za poslovno leto 2021: rekordni dobiček v višini 223,8 milijona EUR in 100-odstotni delež izplačil

Prihodki od prodaje: 1 568 milijonov EUR, kar je +8,3 % več pri nespremenjenih valutnih tečajih in na celotnem obodu
 • Zavarovanje kreditov se je povečalo za +9,7 % zaradi okrevanja dejavnosti in preteklih popravkov cen
 • Vpliv oblikovanja cen je na letni ravni še vedno pozitiven (+0,7 %), vendar je bil razvoj negativen že tri četrtletja (kumulativno -2,2 %)
 • Informacijske storitve so se povečale za +18,1 % v obdobju FY-21 in za +30,5 % v 4. četrtletju 21. leta
Neto škodni količnik 33,3 % - izboljšanje za 14,4 odstotne točke; letni neto skupni količnik 64,6
 • Neto škodni količnik v 4. četrtletju 2021 znaša 50,4 % (in 10,9 % brez državnih shem) ob stalnem sproščanju rezerv
 • Razmerje neto stroškov se je v obdobju FY-21 izboljšalo za 0,8 odstotne točke na 31,3 % (32,1 % v letu 2020)
 • Neto skupni količnik v višini 83,0 % v četrtem četrtletju 21. leta
 • Brez upoštevanja državnih shem je neto skupni količnik za obdobje FY-21 znašal 54,5 % in 42,7 % v 4. četrtletju 21. leta. Državne sheme so v letu 2021 negativno vplivale na prihodke pred obdavčitvijo v višini 160 milijonov EUR, od tega 103 milijone EUR v 4. četrtletju
Čisti dobiček (delež skupine) v višini 223,8 milijona EUR, od tega 32,9 milijona EUR v 4. četrtletju leta 21. Letni donos na dodano vrednost[1] v višini 12,2 %.
 • Dobiček na delnico je dosegel 1,50 EUR
Družbo Coface še naprej podpira trdna bilanca stanja:
 • Ocenjeni količnik solventnosti znaša ~196 %[2] (in 194 %[2] brez državnih shem), kar je nad zgornjo mejo ciljnega razpona (155 % do 175 %)
 • Predlog za izplačilo dividend[3] na delnico v višini 1,50 EUR, kar pomeni 100-odstotno izplačilno razmerje
 • Družba Coface nadaljuje z izvajanjem strateškega načrta "Build to Lead" in potrjuje svoje cilje v celotnem ciklu
_____
Če ni navedeno drugače, se primerjave sprememb nanašajo na rezultate na dan 31. decembra 2020.
 
Xavier Durand, glavni izvršni direktor družbe Coface, je povedal:
 
"Kljub še vedno trajajoči pandemiji je družba Coface v okolju močnega gospodarskega okrevanja še naprej dosegala dobre rezultate poslovanja. Okolje tveganj se še naprej normalizira, razmere pa se zelo razlikujejo glede na državo ali sektor dejavnosti.
 
Rezultati družbe Coface odražajo znatne sprostitve rezerv, povezane z nizkimi izgubami, od katerih se velik del povrne vladam, ki so izvajale sheme javnega pozavarovanja. Te sheme so leta 2021 zmanjšale dobiček družbe Coface pred obdavčitvijo za 160 milijonov EUR. Družba Coface predvideva, da bodo imele te sheme v letu 2022 precej manjši vpliv.
 
Družba Coface še naprej izvaja svoj strateški načrt Build to Lead, katerega ustreznost so dokazali nedavni rezultati skupine v zelo netipičnem okolju in močna rast v sosednjih panogah. Samo rast na področju informacijskih storitev je dosegla 18 %, v četrtem četrtletju pa 30 %. Zato družba Coface še naprej razvija svojo globalno informacijsko infrastrukturo, pri čemer se opira na svoje strokovno znanje in izkušnje ter globino svoje podatkovne baze.
 
Glede na trdnost bilance stanja in v skladu z našo politiko upravljanja kapitala bomo na skupščini delničarjev predlagali izplačilo dividend v višini 1,50 EUR na delnico, kar ustreza 100-odstotnemu izplačilnemu razmerju."
 
_____
1 Donosnost povprečnega dejanskega kapitala.
2 Ta ocenjeni količnik solventnosti je predhodni izračun, narejen v skladu s Cofaceovo razlago predpisov Solventnost II in z uporabo delnega notranjega modela. Končni izračun se lahko razlikuje od tega predhodnega izračuna. Ocenjeni količnik solventnosti ni revidiran.
3 Predlog razdelitve bo predložen letni skupščini delničarjev, ki bo 17. maja 2022.
 
 
Ključni podatki na dan 31. decembra 2021
Ključni podatki 2021
Prihodki od prodaje
Leta 2021 je družba Coface zabeležila prihodek v višini 1.567,9 milijona EUR, kar je +8,3 % več kot leta 2020, po stalnih valutnih tečajih in perimetru. Na podlagi poročanja se je promet povečal za +8,1 % zaradi rahlo negativnih vplivov valutnih tečajev.
 
Prihodki iz zavarovalnih dejavnosti (vključno z obveznicami in enotnim tveganjem) so se povečali za +9,7 % pri stalni valuti in perimetru (in za +9,0 % pri tekoči valuti). Na rast je ugodno vplival učinek nadoknaditve po letu, ki so ga zaznamovale blokade v letu 2020. V obdobju 2019-2021 je povprečna letna rast na podlagi poročanja znašala +3,1 %.
 
Stopnja retencije se je z lanske rekordne ravni (91,9 %) nekoliko znižala na 91,7 %. Obseg novih poslov je znašal 129 milijonov EUR, kar je manj kot v prejšnjem letu (138 milijonov EUR v letu 2020).
 
Rast dejavnosti strank družbe Coface je imela v letu 2021 pozitiven učinek v višini +8,4 %. Ta strma rast odraža obseg gospodarskega okrevanja in rast stroškov blaga. Učinek cen je ostal pozitiven za celotno leto (+0,7 %), vendar je bil v zadnjih treh četrtletjih na bolj konkurenčnem trgu negativen (kumulativno -2,2 %).
 
Prihodki iz drugih dejavnosti so se v primerjavi z letom 2020 povečali za +1,7 %, pri čemer so bili trendi nasprotujoči. Prihodki od faktoringa so se povečali za +10,7 %, pri čemer se je povečal obseg refinanciranih količin. Prihodki od informacijskih storitev so se povečali za +18,1 % (in za +30,5 % v četrtem četrtletju leta 2021). Na prihodke od provizij (provizije za izterjavo) je vplivalo zmanjšanje terjatev za izterjavo in so se zmanjšali za -24,1 %, medtem ko so se provizije nekoliko zmanjšale, in sicer za -4,1 %.
Prihodki od prodaje 2021
 
V Severni Evropi se je promet povečal za +9,4 % pri nespremenjenem menjalnem tečaju in preimetru (+11,4 % pri tekočem menjalnem tečaju). Zavarovanje kreditov je imelo koristi od okrevanja dejavnosti strank in dobre ravni novih poslov, medtem ko se je promet od faktoringa povečal za +8,1 % zaradi okrevanja povpraševanja po financiranju podjetij.
 
V Zahodni Evropi se je promet povečal za +8,2 % po stalni valuti (+8,5 % po tekoči valuti) zaradi vpliva izboljšanih cen in visoke stopnje retencije, ki so ju delno izravnala vračila premij.
 
V Srednji in Vzhodni Evropi se je promet povečal za +8,1 % in za +9,2 % pri nespremenjeni valuti, predvsem zaradi rasti zavarovanja kreditov, ki je bila posledica aktivnosti strank in visoke stopnje zadržanja. Podobno kot v Nemčiji se je povečal tudi faktoring (+24 %).
 
V Sredozemlju in Afriki, regiji, ki jo spodbujata Italija in Španija, se je promet povečal za +9,4 % in za +8,7 % po tekočem menjalnem tečaju. To je bilo posledica oživitve dejavnosti, visoke ravni novih poslov in širitve storitev.
 
V Severni Ameriki se je promet povečal za +3,2 % po tekočih valutnih tečajih in za +0,7 % po tekočih podatkih, k čemur sta prispevala pridobivanje novih poslov in povečana aktivnost strank.
 
V Latinski Ameriki se je promet povečal za +14,6 % po stalni valuti in za +8,9 % po tekoči valuti, k čemur so prispevali novi posli s privlačnejšimi cenami in močno povečanje cen surovin.
 
V azijsko-pacifiški regiji se je promet povečal za +5,1 % pri nespremenjeni valuti in +3,1 % pri tekoči valuti. K tej rasti so prispevali solidna raven novih poslov in povečana aktivnost strank.
 
 
Rezultati
Kombinirano razmerje
Kombinirani količnik brez pozavarovanja je za leto 2021 znašal 64,6 % (izboljšanje za 15,2 odstotne točke v primerjavi z letom 2020). Brez upoštevanja učinka državnih programov je neto kombinirano razmerje znašalo 54,5 %. Kombinirani količnik, brez pozavarovanja, je za četrto četrtletje leta 2021 znašal 83,0 %, kar je za 24,7 odstotne točke več kot v četrtem četrtletju leta 2020. Brez upoštevanja učinka vladnih programov je kombinirani količnik za 4. četrtletje 2021 znašal 69,4 %, kar je izboljšanje za 26,7 odstotne točke v primerjavi s 4. četrtletjem 2020.
 
(i) Razmerje med izgubami
 
Kosmati količnik izgub za leto 2021 je znašal 21,4 %, kar pomeni izboljšanje za 30,4 odstotne točke v primerjavi s prejšnjim letom. Kosmati količnik izgub za 4. četrtletje 2021 je znašal 10,5 %, kar odraža nadaljnje izboljšanje v primerjavi s prejšnjim četrtletjem (16,9 % v 3. četrtletju 2021).
 
Politika oblikovanja rezervacij Skupine ostaja nespremenjena. Raven rezervacij za zavarovalno leto je znašala 66,5 %, kar je nižje od preteklega povprečja, kar odraža pričakovanje, da bodo izkušnje z izgubami ostale zmerne. Izterjava je znašala 47,7 %, kar je zelo visoka raven glede na pretekle standarde, saj odraža predhodne zelo nizke izgube.
 
Koeficient izgub brez pozavarovanja se je izboljšal za 14,4 točke na 33,3 %. To izboljšanje je bilo veliko manjše od bruto količnika zaradi vpliva vladnih shem delitve tveganja, ki so zdaj v zadnjih fazah ukinjanja. Te sheme od 1. julija 2021 niso prejele nobene premije, vendar se pri njih kaže pozitiven trend v smislu škodnih izkušenj. Brez upoštevanja vladnih shem bi neto količnik izgub znašal 23,2 %.
 
(ii) Stroškovno razmerje
 
Družba Coface sledi svoji strogi politiki upravljanja stroškov ob hkratnem nadaljevanju naložb. V letu 2021 je družba Coface ohranila disciplino, saj so se stroški povečali za +7,1 % pri konstantnem deviznem tečaju in obodni stopnji ter za +7,0 % pri tekočem deviznem tečaju. To povečanje stroškov je nižje od rasti prometa. Koeficient bruto stroškov pozavarovanja je znašal 33,1 %, kar pomeni izboljšanje za 0,6 odstotne točke v primerjavi z enim letom.
 
Razmerje stroškov brez pozavarovanja je leta 2021 znašalo 31,3 %, kar zaradi strogega nadzora stroškov pomeni izboljšanje za 0,8 odstotne točke v primerjavi z letom prej.
 
Finančni rezultat
Čisti finančni prihodki v letu 2021 so znašali 42,2 milijona EUR, kar je za 15,3 milijona EUR več kot leto prej. Ta znesek vključuje 3,6 milijona EUR kapitalskih dobičkov, večinoma iz nepremičninskih skladov, in pozitiven valutni vpliv v višini 7 milijonov EUR.
 
Finančni prihodki brez kapitalskih dobičkov so se zelo rahlo povečali na 33,1 milijona EUR (z 32,9 milijona EUR) kljub še vedno nizkim obrestnim meram, saj družba Coface še naprej razporeja svoj likvidnostni presežek, ki se je okrepil z dobrimi denarnimi tokovi iz poslovanja.
 
Prihodki iz poslovanja in čisti prihodki
Poslovni prihodki za leto 2021 so znašali 316,0 milijona EUR in so se v primerjavi s prejšnjim letom več kot podvojili, predvsem zaradi izboljšanja škodnega količnika.
 
Efektivna davčna stopnja je znašala 23 %, v primerjavi s 37 % v letu 2020.
 
Skupaj je čisti dobiček (delež skupine) znašal 223,8 milijona EUR, kar je +170 % več kot leta 2020, od tega je bilo 32,9 milijona EUR ustvarjenih v četrtem četrtletju leta 2021. To rekordno raven je mogoče deloma pojasniti z zelo netipično naravo zadnjih dveh let, v katerih so bile države zelo močno vključene v upravljanje gospodarstva.
 
Lastniški kapital
Na dan 31. decembra 2021 je lastniški kapital Skupine znašal 2.141,0 milijona EUR in se je povečal za 142,7 milijona EUR ali +7,1 % (v primerjavi z 1.998,3 milijona EUR na dan 31. decembra 2020).
 
Te spremembe so predvsem posledica pozitivnega čistega dobička v višini 223,8 milijona EUR, ki ga je izravnalo izplačilo dividend v višini 82 milijonov EUR.
 
Letni donos na povprečni opredmeteni lastniški kapital (RoATE) je v letu 2021 znašal 12,2 %.
 
Količnik solventnosti je dosegel 196 %[1], kar pomeni zmanjšanje za 9 odstotnih točk v primerjavi z letom 20, vendar ostaja precej nad zgornjo mejo ciljnega razpona (155-175 %). Brez upoštevanja državnih shem je solventnostni količnik 194 %[1].
 
1,50 EUR na delnico na letni skupščini delničarjev, kar ustreza 100-odstotnemu izplačilnemu razmerju v skladu s politiko upravljanja kapitala.
 
Napovedi
Z vidika javnega zdravja je bil konec leta 2021 zaznamovan s pojavom zelo nalezljive različice Omicron. Visoka stopnja cepljenja v večini držav ter sposobnost organov in podjetij, da se prilagodijo, so omejili gospodarski učinek.
 
V geopolitičnem smislu se zdi, da se v več regijah (Tajvan, Ukrajina, Afrika) začenja nov cikel napetosti. Družba Coface pozorno spremlja razvoj dogodkov v teh potencialnih krizah.
 
Naraščajoče cene blaga, pritisk na številne dobavne verige in brezposelnost, ki je v več državah ponovno dosegla najnižjo raven v zgodovini, so ponovno sprožili razpravo o inflaciji, zaradi česar so centralne banke začele normalizirati svojo denarno politiko, zlasti v Združenih državah Amerike. Močna rast cen energije, zlasti v Evropi, je povzročila težave številnim distributerjem električne energije in nekaterim končnim odjemalcem.
 
V teh razmerah se je število stečajev še naprej povečevalo in v nekaterih državah (Španija, Združeno kraljestvo) doseglo celo raven iz leta 2019. Nasprotno pa so v drugih državah (Francija, Nemčija) ravni stečajev še naprej zelo nizke.
 
Družba Coface meni, da je priznala veliko večino računovodskih odhodkov, povezanih z državnimi shemami. Zato naj bi se negativni vpliv teh shem na poslovni izid v letu 2022 znatno zmanjšal.
 
Družba Coface potrjuje ustreznost svoje strategije "Build to Lead" in nadaljuje z naložbami tako v osnovno dejavnost zavarovanja trgovinskih kreditov kot tudi v stranske dejavnosti, zlasti v informacijske storitve, kjer ustvarjena močna rast (+18 % v letu 2021) priča o ustreznosti večletne naložbene strategije skupine.
 
_____
1 Ta ocenjeni količnik solventnosti je predhodni izračun, narejen v skladu s Cofaceovo razlago predpisov Solventnost II in z uporabo delnega notranjega modela. Končni izračun se lahko razlikuje od tega predhodnega izračuna. Ocenjeni količnik solventnosti ni revidiran.
2 Predlog razdelitve bo predložen letni skupščini delničarjev, ki bo 17. maja 2022.
Vrh